Martin Steffen tlf. 31316155 * Michael Bøgild tlf. 26229466 info@ws-tech.eu

ALMINDELIGE HANDELSBETINGELSER

 

 1. Indledning

Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, der ikke foreligger anden skriftlig aftale. Specielle betingelser fra Købers side, specificeret i Købers ordre, er ikke forbindende fra WS-Tech (i det følgende kaldet »Selskabet«), med mindre Selskabet har meddelt sin skriftlige indforståelse. Leverancer sker i henhold til NL 92 med følgende ændringer og tilføjelser:

 1. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

Tilbud er gældende 30 dage, hvis ikke andet er anført, men gives i øvrigt uden forbindende og med forbehold for mellemsalg. Hvor intet andet er aftalt, noteres alle ordrer til de på leveringsdagen gældende priser, og under forbehold for strejke, lockout og andre forhold, som Selskabet ikke selv er herre over, jfr. punkt 12. Ordren er accepteret, når skriftlig ordrebekræftelse er fremsendt til køber eller køber afgiver mundtlig bekræftelse på ordren og accept af Salgs- & Leveringsbetingelserne.

 1. Priser

Priserne i tilbud, prislister og katalogmateriale er eksklusive moms, andre afgifter, fragt og emballage og kan ændres uden varsel. Afgiven ordrebekræftelse kan ændres af Selskabet, hvis der indtræffer valutakursændringer, told- eller afgiftsforhøjelser eller prisændringer fra dets leverandør. Ved ekspedition af ordrer under kr. 300,00 netto excl. moms tillægges et ekspeditionsgebyr stort kr. 100,00.

 1. Levering

Selskabet er uden ansvar for forsinkelser eller forhindringer, som skyldes force majeure og andre forhold, der unddrager sig Selskabets indflydelse og kontrol jfr. pkt. 12. med mindre andet er skriftligt aftalt, er opgivne leveringstider efter bedste skøn og med forbehold for mellemsalg. Kommer Selskabet til den opfattelse, at aftalt leveringstid ikke kan overholdes, eller at forsinkelse må anses som sandsynlig, vil Køber modtage skriftlig meddelelse herom, samt så vidt muligt tidspunktet hvor levering påregnes at kunne finde sted. Såfremt Selskabet ikke ser sig i stand til at levere det solgte i henhold til aftalt leveringstid eller i henhold til en ifølge forudgående punkt forlænget leveringstid, har Køber kun ret til at hæve købet. Medmindre andet er aftalt, anses leverance for solgt ab lager, jfr. ICC’s Incoterms 1990. Selskabet vil give Køber tilstrækkeligt varsel til at sætte ham i stand til at råde over leverancen, når denne er færdig til afhentning.

 1. Returnering

Varer modtages kun retur efter forudgående aftale. Returvarer skal være ubrugte, ubeskadigede og i original emballage, fremsendes franko. Eventuel kreditering vil ske med fradrag af omkostninger for levering samt returafgift på mindst 15% af det fakturerede nettobeløb for varen.

 1. Tekniske oplysninger, produktinformationer m.v.

Alle oplysninger i brochurer, kataloger, prislister m.v. om vægt, dimensioner, kapacitet, ydeevne og andre tekniske data er omtrentlige og kun bindende i det omfang, aftalen udtrykkeligt henviser til dem.

 1. Konstruktionsændringer

Selskabet forbeholder sig ret til før levering uden forudgående meddelelse til Køber at foretage sådanne ændringer i konstruktion, udførelse m.v., som det måtte finde nødvendigt. Sådanne ændringer giver kun Køber ret til at hæve købet, såfremt han kan bevise, at en bestemt konstruktion, udførelse m.v. var en væsentlig forudsætning for købet. Foretagne ændringer og heraf foranlediget hævning af købet berettiger ikke Køber til nogen skadeserstatning.

 1. Teknisk vejledning

Enhver bistand med teknisk vejledning og rådgivning i forbindelse med systemer er udelukkende en service, for hvilken Selskabet ikke påtager sig erstatningsansvar, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

 1. Betaling

Selskabets betalingsbetingelser er som anført på fakturaen. Betaler Køber ikke til rette tid, og skyldes forsinkelsen ikke Selskabet, er Selskabet berettiget til et beregne morarenter fra forfaldsdagen med en rentesats på 2% pr. måned og et rykkergebyr stort kr. 150,00 pr. rykker. Leverancen forbliver Selskabets ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud. Veksel og gældsbeviser anses ikke som betaling, før fuld indfrielse heraf har fundet sted. Køberen er ikke berettiget til at tilbageholde betaling på grund af eventuelle modkrav, som Selskabet ikke har anerkendt. Dersom varer, der ifølge aftale skal leveres til bestemt tid, ikke rettidigt aftages og betales af Køberen, kan Selskabet vælge at lade varerne bortsælge for Køberens regning efter advis til Køberen eller oplægge varerne for Køberens regning, således at Køberen skal betale de ved oplægningen forbundne omkostninger. Ved oplægning henligger varerne for Køberens risiko.

 1. Systemansvarlighed

Vores rådgivning skal betragtes som vejledende, således påtager vi os ikke ansvaret for systemopbygninger, maskinopbygninger, rådgivningsopgaver medmindre der er lavet en særskilt skriftlig aftale/kontrakt som nøje beskriver omfang, ansvar og krav.

 1. Produktansvar

Forvolder en leverance fra Selskabet skade, er Selskabet ansvarlig for personskade på betingelser af, at det dokumenteres, at skaden skyldes handlinger eller undladelser begået af Selskabet. Selskabet har intet ansvar for skade på løsøre eller fast ejendom. Selskabet har under ingen omstændigheder ansvar for driftstab, tabt fortjeneste eller noget andet indirekte tab. I det omfang Selskabet måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er Køber forpligtet til at holde Selskabet skadesløs i det omfang, et sådant ansvar rækker ud over de ovenfor, fastsatte grænser. Køber er pligtig at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav imod Selskabet i anledning af skade, som påstås forvoldt af en fejl ved en af Selskabets leverancer.

 1. Force majeure

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse: Arbejdskonflikter, strejker, lockout og enhver anden omstændighed, som parterne ikke har været herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandlinger, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraftmidler og mangler ved leverancer fra underleverandører, eller forsinkelse med sådanne leverancer, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Den part, som ønsker at påberåbe sig nogen af de nævnte omstændigheder skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette den anden part om begivenhedens opståen og ophør. Begge parter er berettiget til ved skriftlig meddelelse til den anden at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for en rimelig tid bliver umulig på grund af nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

 1. Værneting

Tvistigheder i anledning af aftalen og til denne føjede bestemmelser skal afgøres efter danske retsregler og med Sø- og Handelsretten i København som værneting.